Operační program Zaměstnanost+

Dotace  >  OPZ+

 

V programovém období 2021–2027 bude jediným příjemcem podpory z programu OPZ+ výhradně MAS, která bude realizovat projekt. Do tohoto projektu přizve partnery (bez finančního příspěvku nebo s finančním příspěvkem), příp. dodavatele, kteří budou realizovat část přímých aktivit projektu.

Jednotlivé aktivity budou spojeny do jednoho klíčového realizačního projektu MAS Hřebeny = Komunitní centrum.

MAS Hřebeny, z. s. zpracoval Akční plán pro OPZ+, ve kterém popisuje potřeby území, definuje cílové skupiny,  plánované aktivity a způsob jejich realizace. Tento Akční plán byl povinnou přílohou Žádosti o podporu pro realizační (klíčový) projekt MAS. Akční plán a projekt byly zpracovány a žádost podána v průběhu roku 2022.

Žadatel splňující stanovené podmínky MAS Hřebeny, z. s. mohl získat finanční podporu (max. 50 000 Kč/ročně na tábory a max. 20 000 Kč/ročně na komunitní akci) pro jednu z následujících volnočasových aktivit:

  • vícedenní tábory nebo soustředění pro děti, mládež a rodiny s dětmi, se kterými celoročně pracuje,
  • uspořádání komunitní kulturní, společenské, sportovní či jiné akce regionu MAS,

pokud je tato aktivita realizována v souladu s cíli Akčního plánu MAS Hřebeny, z.s a podmínkami související projektové výzvy v rámci OPZ+.

Partnerství pro realizaci projektu je vztah mezi příjemcem podpory z Operačního programu zaměstnanost+ (MAS Hřebeny, z. s.) a veřejnými nebo soukromými subjekty. Partneři se společně s příjemcem podílí na realizaci věcných projektových aktivit. Jediným příjemcem podpory bude MAS, která bude realizovat projekt s pomocí partnerů, příp. dodavatelů, kteří budou realizovat část přímých aktivit projektu. Jednotlivé aktivity budou spojeny do jednoho realizačního projektu MAS. Rozlišujeme dva typy partnerů:

  1. Partner s finančním příspěvkem – tento typ partnera přijímá prostřednictvím příjemce část podpory z OPZ+ na realizaci věcných projektových aktivit.
  2. Partner bez finančního příspěvku – tento typ partnera se podílí na realizaci věcných aktivit projektu např. formou konzultací, odborné garance apod., ale na své výdaje spojené s realizací projektu nezískává z OPZ+ žádný finanční příspěvek.

Uchazeč o partnerství mohl podat maximálně 1 přihlášku na každou z výše uvedených aktivit.