Zájmové skupiny

 • O nás  >  Zájmové skupiny

Zájmové skupiny definované pro programové období 2021-2027:

1 – Sociální oblast

Sociální rozvoj regionu

Tato zájmová skupina sdružuje členy MAS, jejichž činnost je zaměřena na společnost, respektive komunitu a v důsledku na člověka (sociální = společenský). Sociální rozvoj obce coby územně organizované skupiny lidí je jednou z hlavních funkcí obcí, členy této zájmové skupiny mohou být obce, jejich příspěvkové organizace a samozřejmě i některé typy neziskových organizací.

Opatření SCLLD:

 • podpora rozvoje lidských zdrojů a sociálního začleňování, rozvoj a dostupnost sociálních a zdravotních služeb v regionu,
 • dostatečná kapacita a vybavení školských zařízení,
 • mimoškolní výchova a vzdělávání, prevence,
 • bezpečnost silničního provozu,
 • zajištění bezpečnosti osob a majetku,
 • podpora zaměstnanosti,
 • zavedení internetu, rychlý internet,
 • vytvoření informačních systémů obcí.

2 – Infrastruktura

Rozvoj infrastruktury regionu

Tato zájmová skupina sdružuje především firmy, podnikatele a obce, které mají jako rozvojovou prioritu budování především technické infrastruktury.

Opatření SCLLD:

 • příprava vhodných ploch pro podnikání,
 • podpora rozvoje podnikatelského prostředí, služeb a obchodu,
 • budování a údržba veškeré technické infrastruktury,
 • zajištění dostatečného počtu parkovacích míst,
 • dopravní obslužnost regionu,
 • efektivní a ekologické odvádění a likvidace odpadních vod, zajištění dodávky pitné vody,
 • opatření proti povodním nebo suchu, hospodaření s dešťovou vodou,
 • podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu, mobiliář, info tabule, cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, cesty pro pěší,
 • opravy, údržba a zpřístupňování historických nebo přírodních památek regionu.

3 – Environmentální oblast

Péče o krajinu regionu

Od zájmové skupiny 4 se odlišuje především zaměřením – člověk (komunita, spolek apod.) je tím, kdo aktivity vyvíjí, nikoli tím, kdo je cílem těchto aktivit. Předpokládá se, že tato zájmová skupina bude vhodnou platformou pro sebedefinici řady spolků a především „angažovaných občanů“.

Opatření SCLLD:

 • zemědělství, údržba a péče o krajinu, les
 • realizace prvků systémů ekologické stability,
 • ochrana životního prostředí, stanovišť vzácných živočichů
 • péče a údržba veřejné zeleně, výsadba, péče o památné stromy a jejich okolí
 • zvyšování retenční schopnosti krajiny, podpora šetrných forem hospodaření v zemědělství i v lesnictví,
 • odpadové hospodářství, sběr, svoz, likvidace, třídění odpadů,
 • odstranění starých ekologických zátěží,
 • podpora a realizace ekologické osvěty,
 • efektivní hospodaření s energiemi.

4 – Kultura, sport, tradice

Komunitní rozvoj regionu

Od ZS 3 se odlišuje především zaměřením – člověk (komunita, spolek apod.) je tím, pro koho jsou aktivity vyvíjeny. Předpokládá se, že tato zájmová skupina bude vhodnou platformou pro sebedefinici řady spolků a především „angažovaných občanů“.

Opatření SCLLD:

 • podpora sportu, aktivního vyžití občanů i návštěvníků regionu,
 • rozvoj zázemí pro volnočasové aktivity, výstavba, rekonstrukce, údržba,
 • příprava pozemků určených pro bydlení, včetně zasíťování,
 • péče o vzhled obcí, úpravy veřejných prostranství, center obcí,
 • podpora sportovních, kulturních a společenských akcí, podpora tradic,
 • podpora rozvoje spolkové činnosti,
 • propagace, popularizace, informační a publikační činnosti,
 • poradenská a konzultační činnost.