Komunitní akce

Dotace  >  OPZ+ > Komunitní akce

 

Výzva MAS Hřebeny č. MAS – OPZ+008/002 – čerpání finančního příspěvku na KOMUNITNÍ AKCE

 

V souvislosti s realizací klíčové aktivity zaměřené na podporu spolkové činnosti a lokálního setkávání (projekt OPZ+ Podpora komunitně vedeného místního rozvoje v regionu MAS Hřebeny, reg. č. CZ.03.02.01/00/22_008/0000294) vyzýváme subjekty (pořadatele/provozovatele) k podání žádosti o příspěvek na komunitní akce s vazbou na rozvoj komunitního života v obcích na území MAS Hřebeny.

Podpořeny mohou být např. kulturní/multikulturní aktivity (divadelní či hudební představení, filmový klub, výstava, uspořádání sportovního utkání či jiné společenské akce), výchovně vzdělávací a edukační aktivity (komunitní knihovny, přednášky, workshopy, exkurze apod.), environmentální aktivity, aktivity podporující zapojování cílových skupin do dobrovolnické činnosti (sousedská výpomoc, podpora mezigeneračního setkávání, sousedský jarmark, komunitní kavárna, bazar atd.), aktivity podporující komunitní sdílení prostor/vybavení/pomůcek (např. sdílené dílny, zahrady, moštárny aj.), mezigenerační projekty apod. Aktivita směřuje k posilování vztahů v komunitě, mezigeneračního setkávání, participace a aktivizace cílových skupin (zapojování se do života v obci/komunitě – posilování sebedůvěry členů komunity a jejich schopností, ochoty a motivace podílet se aktivně na správě místa, kde žijí, vytváření podmínek pro aktivní participaci lidí na věcech veřejných, pro zplnomocňování, sdílení zodpovědnosti a zapojování do plánování změn, do rozhodování a do přímé realizace opatření na úrovni sousedství, dané lokality, obce, města, mikroregionu dle individuálních schopností).

 

Základní podmínky pro aktivitu lokálního setkávání

  • Pořadatel (veřejně prospěšná organizace, obec, fyzická osoba apod.) působí na území MAS Hřebeny
  • Komunitní aktivity jsou realizované „samosprávně“, tj. sebeorganizovaně členy komunity
  • Aktivita se odehrává v území MAS Hřebeny a je určena pro místní obyvatele
  • Minimální kapacita účastníků komunitní akce je 10 osob
  • Účast na aktivitě je bezplatná (nelze vybírat vstupné v žádné formě)
  • Pořadatel garantuje, že bude vyloučeno riziko dvojího financování
  • Pořadatel zajistí povinnou publicitu EU a MAS Hřebeny ve spolupráci s MAS Hřebeny v souladu se smlouvou (návrh smlouvy)

Specifické podmínky pro aktivitu lokálního setkávání

  • Komunitní aktivity musí mít přímou vazbu na sociální začleňování nebo prevenci sociálního vyloučení osob z cílových skupin, musí vycházet z mapování kontextu komunity a potřeb členů komunity; konkrétní podobu a zaměření aktivit (resp. řešených témat) utváří cílová skupina podle vlastních potřeb a zájmů s cílem zlepšit sociální situaci nejen jednotlivců, ale především komunity jako celku
  • Komunitní aktivity musí být zaštítěny komunitním pracovníkem
  • Dobrovolníci musí mít uzavřenou smlouvu o dobrovolnické činnosti

 

Termín podání žádosti o finanční příspěvek: do 5. 2. 2024

Celková alokace pro rok 2024 činí pro aktivitu komunitní akce max. 100.000 Kč. Finanční prostředky rozdělí MAS Hřebeny, z. s. mezi jednotlivé pořadatele na základě doporučení výběrové komise. Podmínkou pro získání příspěvku je naplnění základních a specifických podmínek stanovených poskytovatelem dotace. Žádost o finanční příspěvek je určena na 1 konkrétní komunitní akci, přitom žadatel může podat max. 1 žádost, tj. na 1 akci v roce 2024. Maximální výše příspěvku pro 1 pořadatele je 20.000 Kč. Za způsobilé výdaje hrazené z finančního příspěvku budou považovány všechny řádně zaúčtované a doložitelné neinvestiční výdaje uskutečněné v období od 1. 3. 2024 do 30. 12. 2024, které budou jednoznačně a průkazně vynaloženy za účelem zajištění konkrétní komunitní akce a naplní zásadu hospodárnosti, efektivity a transparentnosti. Finanční příspěvek bude poskytnut formou ex-post.

MAS Hřebeny, z. s. si vyhrazuje právo celkovou alokaci pro letošní sezónu nevyčerpat, případně ji přeložit do následujících období projektu. V případě velkého zájmu bude alokace mezi jednotlivé zájemce rozdělena dle bodového hodnocení výběrové komise, kdy může docházet ke krácení požadovaného finančního příspěvku.

Žádost o finanční příspěvek zasílejte do 5. 2. 2024 na adresu jocovova@mashrebeny.cz. K vyplněné žádosti přiložte prostou kopii ŽL / výpisu z OR nebo obdobného rejstříku. Zaslané žádosti budou hodnoceny dle kritérií uvedených v kontrolním listě. Vyplněním žádosti nevzniká subjektu nárok na finanční podporu.

Přílohy ke stažení:

Výzva ke komunitním akcím pro r. 2024 již byla ukončena!!!

Více informací: Martina Jocovová, jocovova@mashrebeny.cz