Akční plán

Dotace  >  OPZ+ > Akční plán

 

 

 

V souvislosti se zapojením MAS Hřebeny do Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) byl pracovní skupinou MAS připraven a následně schválen

Akční plán OPZ+ na období 2023 – 2029

(dále jen AP), který vycházel z definovaných potřeb Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hřebeny, z.s. na období 2021–2027 (SCLLD).

Cílem podpory prostřednictvím CLLD v OPZ+ je pomoc a řešení problémů osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením, osob sociálně slabších a znevýhodněných, které žijí v prostředí venkova. Podpůrné intervence směřují zejména do oblasti sociálního začleňování, zaměstnanosti a posilování rodinných vazeb. Na základě širší diskuze a zapojení relevantních aktérů v území bylo v AP stanoveno 5 konkrétních opatření zacílených na předem identifikované cílové skupiny žijící v našem regionu. Výstupy schváleného AP byly následně použity v žádosti o dotaci – výzva OPZ+ č. 008 Podpora komunitně vedeného místního rozvoje.