Nová zelená úsporám LIGHT

Dotace  >  NZÚ Light

Zástupci MAS Hřebeny, z.s. pomohou zájemcům s celým procesem od podání žádosti až po doložení realizace úsporných opatření. 100% dotace v maximální výši 150 000 Kč na zateplení rodinného domu plus dalších 90 000 Kč na instalaci obnovitelných zdrojů energie. Podávat žádosti lze v právě probíhající 2. výzvě (od 2. května 2023) při splnění podmínek:

  • žadatel o podporu musí být vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, na jehož úpravy je dotace požadována,
  • v tomto domě má trvalý pobyt a zároveň jej prokazatelně dlouhodobě obývá,
  • žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebo je žadatel příjemce příspěvku na bydlení.

Podporována jsou pouze opatření, která byla realizována po 12. září 2022.

Požadované dokumenty při podání žádosti

  1. Fotodokumentace stavby před provedením opatření
  2. Dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele
  3. Dokument prokazující čerpání příspěvku na bydlení nebo důchodu
  4. Zpráva o navrhovaných opatřeních/odborný posudek, potvrzena členem MAS nebo pracovníkem EKIS.

Žadatel, který naplní daná kritéria a bydlí na chatě je dále povinen doložit dokumenty prokazující, že je stavba určená pro rodinnou rekreaci využívána k trvalému rodinnému bydlení.

K podání žádosti je nutná elektronická identita. Zde najdete návod, jak identitu vyřídit.

Požadované dokumenty k doložení realizace projektu

  1. Zpráva o provedených opatřeních
  2. Fotodokumentace stavby po provedení opatření
  3. Zpráva o instalaci obnovitelných zdrojů energie (pouze v případě výběru opatření na instalaci obnovitelných zdrojů energie)

Podání žádosti o podporu a její administrace

Žádosti, včetně všech povinných i nepovinných příloh, se podávají elektronicky prostřednictvím AIS SFŽP ČR. Podpora je poskytována ex post formou dotace u žádostí podaných po realizaci opatření a formou zálohy u žádostí podaných před dokončením realizace opatření.

Pro domluvení osobní schůzky nás neváhejte kontaktovat (723 111 860 nebo mashrebeny@mashrebeny.cz). Informace k celému programu najdete https://novazelenausporam.cz/nzu-light.

 

UPOZORNĚNÍ: OD 7. 12. 2023 JE PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O DOTACI POZASTAVEN. DŮVODEM JE MIMO JINÉ AKTUALIZACE  PODMÍNEK PRO ŽADATELE, ROZŠÍŘENÍ OKRUHU ŽADATELŮ (O RODINY POBÍRAJÍCÍ PŘÍDAVEK NA DÍTĚ) A ÚPRAVA PODMÍNEK OPATŘENÍ OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. PLÁNOVANÝ TERMÍN OBNOVENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ JE 17. 1. 2024.