Komunitní tábory

Dotace  >  OPZ+ > Komunitní tábory

 

 

Název projektu:       Podpora komunitně vedeného místního rozvoje v regionu MAS Hřebeny

Registrační číslo:     CZ.03.02.01/00/22_008/0000294

Období realizace:    1. 4. 2023 – 31. 3. 2026

V souvislosti s realizací klíčové aktivity zaměřené na podporu spolkové činnosti a lokálního setkávání podpoříme provozovatele komunitních venkovských táborů, soustředění apod., kteří na území MAS Hřebeny dlouhodobě působí a celoročně zajišťují péči o děti (zejména 1. i 2. stupně ZŠ) v době mimo školní vyučování. Cílem je podpořit a rozvíjet přirozené vazby v komunitě zpravidla v období školních prázdnin a zajistit péči o děti v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Komunitní tábory budou zaměřeny na sportovní a kulturní hry, na život v přírodě apod. s cílem vytvářet u dětí pozitivní vztah ke sportu, kultuře, přírodě, historii a tradicím svého bydliště.

V letošní sezóně bude MAS Hřebeny, z.s. rozdělovat finanční prostředky mezi jednotlivé provozovatele, kteří projeví zájem a splní specifické podmínky poskytovatele dotace. Celková alokace pro rok 2023 činí pro aktivitu komunitní venkovské tábory 225.000 Kč.

Základní podmínky pro aktivitu komunitní venkovské tábory:

  • provozovatel musí s kolektivem dětí a mládeže pracovat celoročně s nejméně tří letou historií
  • provozovatel pořádá tábor (soustředění) pro své členy – není možné získat podporu pro nahodilé účastníky

Specifické podmínky pro aktivitu komunitní venkovské tábory:

  • cílem je podpořit a rozvíjet přirozené vazby v komunitě zpravidla v době školních prázdnin
  • cílovou skupinou jsou osoby pečující o malé děti (tj. zejména rodiče a náhradní rodiče)
  • aktivita je určena pro děti od 3 do 15 let věku včetně
  • minimální kapacita pro realizaci tábora je 10 dětí
  • s rodiči dětí musí provozovatel uzavřít písemnou smlouvu o poskytování služby na dobu trvání jednotlivého turnusu, popřípadě více turnusů v daném školním roce
  • provozovatel musí vést denní evidenci (elektronicky nebo v listinné podobě) přítomných dětí, obsahující čas příchodu a odchodu dítěte

V případě velkého zájmu bude alokace mezi jednotlivé zájemce rozdělena podle počtu podpořených osob cílové skupiny (rodiče). Maximální výše příspěvku pro 1 provozovatele je 45.000 Kč. Příspěvek bude poskytnut nad rámec základního rozpočtu tábora. Provozovatel garantuje, že bude vyloučeno riziko dvojího financování. Náklady budou způsobilé od 1. 7. 2023. MAS Hřebeny, z. s. si vyhrazuje právo celkovou alokaci pro letošní sezónu nevyčerpat, případně ji přeložit do následujících období projektu.

Výzva ke komunitním táborům pro r. 2023 již byla ukončena!!!

Více informací: Martina Jocovová, jocovova@mashrebeny.cz