Komunitní tábory

Dotace  >  OPZ+ > Komunitní tábory

 

 

Název projektu:       Podpora komunitně vedeného místního rozvoje v regionu MAS Hřebeny

Registrační číslo:     CZ.03.02.01/00/22_008/0000294

Období realizace:    1. 4. 2023 – 31. 3. 2026

V souvislosti s realizací klíčové aktivity zaměřené na podporu spolkové činnosti a lokálního setkávání podpoříme provozovatele komunitních venkovských táborů, soustředění apod., kteří na území MAS Hřebeny dlouhodobě působí a celoročně zajišťují péči o děti (zejména 1. i 2. stupně ZŠ) v době mimo školní vyučování. Cílem je podpořit a rozvíjet přirozené vazby v komunitě zpravidla v období školních prázdnin a zajistit péči o děti v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Komunitní tábory budou zaměřeny na sportovní a kulturní hry, na život v přírodě apod. s cílem vytvářet u dětí pozitivní vztah ke sportu, kultuře, přírodě, historii a tradicím svého bydliště.

V letošní sezóně bude MAS Hřebeny, z. s. rozdělovat finanční prostředky mezi jednotlivé provozovatele, kteří projeví zájem a splní základní a specifické podmínky poskytovatele dotace. Celková alokace pro rok 2024 činí pro aktivitu komunitní venkovské tábory 250.000 Kč.

Základní podmínky pro aktivitu komunitní venkovské tábory:

  • provozovatel musí s kolektivem dětí a mládeže pracovat celoročně s nejméně tří letou historií
  • provozovatel pořádá tábor (soustředění) pro své členy – není možné získat podporu pro nahodilé účastníky
  • provozovatel zajistí monitorovací údaje podpořených osob (osoby pečující o zúčastněné děti) a povinnou publicitu EU a MAS Hřebeny ve spolupráci s MAS Hřebeny v souladu se smlouvou (návrh smlouvy zde)

Specifické podmínky pro aktivitu komunitní venkovské tábory:

  • cílem je podpořit a rozvíjet přirozené vazby v komunitě zpravidla v době školních prázdnin
  • cílovou skupinou jsou osoby pečující o malé děti (tj. zejména rodiče a náhradní rodiče)
  • aktivita je určena pro děti od 3 do 15 let věku včetně
  • minimální kapacita pro realizaci tábora je 10 dětí
  • s rodiči dětí musí provozovatel uzavřít písemnou smlouvu o poskytování služby na dobu trvání jednotlivého turnusu, popřípadě více turnusů v daném školním roce
  • provozovatel musí vést denní evidenci (elektronicky nebo v listinné podobě) přítomných dětí, obsahující čas příchodu a odchodu dítěte

 

Termín podání žádosti o finanční příspěvek: do 10. 6. 2024

MAS Hřebeny, z. s. si vyhrazuje právo celkovou alokaci pro letošní sezónu nevyčerpat, případně ji přeložit do následujícího období projektu. V případě velkého zájmu bude alokace mezi jednotlivé zájemce rozdělena na základě denní evidence dětí z cílové skupiny (věk 3-15 let včetně). Maximální výše příspěvku pro 1 provozovatele je 45.000 Kč. Příspěvek bude poskytnut nad rámec základního rozpočtu tábora. Provozovatel garantuje, že bude vyloučeno riziko dvojího financování. Náklady budou způsobilé od 1. 6. 2024 do 30. 9. 2024.

Žádost o finanční příspěvek (zde) zasílejte do 10. 6. 2024 na jocovova@mashrebeny.cz. Vyplněním žádosti nevzniká subjektu nárok na finanční podporu.

Více informací: Martina Jocovová, jocovova@mashrebeny.cz