Společná zemědělská politika

Dotace  >  SZP (dříve PRV)

SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA (SZP) – intervence 52.77 LEADER

MAS Hřebeny, z. s. si pro období 2023–2027 do svého Programového rámce Strategického plánu Společné zemědělské politiky (PR SP SZP) na základě průzkumu předběžného zájmu zvolila Fichi 4 – Podnikání malých a středních podniků, Fichi 5 – Základní služby a obnova obcí a Fichi 6 – Neproduktivní infrastruktura v krajině.

Zvolené Fiche (oblasti podpory) jsou v souladu se strategií CLLD MAS Hřebeny, z.s. a povedou k naplňování hlavních cílů Spolku, kterými jsou mj. rozvoj území MAS, zlepšování dostupnosti služeb, obecní infrastruktury, vznik stezek a míst pro trávení volného času a podpora malých a středních podniků.

Struktura Programového rámce byla schválena na Výboru MAS Hřebeny, konaného dne 6. 9. 2023 v Mníšku pod Brdy.

Programový rámec SP SZP na období 2023 – 2027 byl vytvořen podle příslušných Pravidel.

 

V Pravidlech pro konečné žadatele jsou uvedeny veškeré informace a postupy pro potenciální žadatele.

 

Vyhlašování výzev v rámci SZP plánováno v první polovině roku 2024.

Řídící orgán: Ministerstvo zemědělství ČR

Celková finanční alokace pro MAS Hřebeny, z. s.: 7 147 300 Kč

 

Cílem intervence je podnítit aktivitu na venkově a zlepšit kvalitu života. Místní akční skupiny vhodně doplňují místní samosprávu v úsilí o obnovu a rozvoj obcí a zároveň přispívají k rozvoji zemědělství, potravinářství a lesnictví, a to podporou projektů, které mohou přispívat i k jiným cílům SZP.

Podporovány budou projekty připravené a realizované konečnými příjemci, které naplňují cíle MAS Hřebeny SCLLD 21+ a zároveň budou v souladu se Strategickým plánem SZP. Důraz bude kladen na přidanou hodnotu projektů a inovace.

Další informace naleznete na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu a Ministerstva zemědělství ČR.

Kontaktní osoba za MAS Hřebeny, z.s. Mgr. Radka Čuříková, tel.: 723 111 860