Společná zemědělská politika

Dotace  >  SZP (dříve PRV)

SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA (SZP) – intervence LEADER

Cílem intervence je podnítit aktivitu na venkově a zlepšit kvalitu života. Místní akční skupiny vhodně doplňují místní samosprávu v úsilí o obnovu a rozvoj obcí a zároveň přispívají k rozvoji zemědělství, potravinářství a lesnictví, a to podporou projektů, které mohou přispívat i k jiným cílům SZP.

Podporovány budou projekty připravené a realizované konečnými příjemci, které naplňují cíle MAS Hřebeny SCLLD 21+ a zároveň budou v souladu se Strategickým plánem SZP. Důraz bude kladen na přidanou hodnotu projektů a inovace.

Do konce roku 2023 probíhá tvorba a proces schvalování Programového rámce SP SZP na období 2023 – 2027 dle příslušných Pravidel.

Pravidla pro konečné žadatele

Vyhlašování výzev v rámci SZP plánováno v první polovině roku 2024.

Řídící orgán: Ministerstvo zemědělství ČR

Celková finanční alokace pro MAS Hřebeny, z. s.: 7 147 300 Kč

Další informace naleznete na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu a Ministerstva zemědělství ČR.

Kontaktní osoba za MAS Hřebeny, z.s. Mgr. Lenka Ledvinková, tel.: 725 822 307

 


Informace k podávání žádostí konečnými žadateli (bez účasti MAS)

1. kolo příjmu žádostí intervencí rozvoje venkova ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023–2027

Dne 1. 6. 2023 schválilo MZe pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023–2027 (dále jen „Pravidla“), pro 1. kolo příjmu žádostí. Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 1. kolo příjmu žádostí pro intervence:

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře. 1. kolo příjmu žádostí proběhlo v termínu od 22. 8. 2023 8:00 hodin do 12. 9. 2023 18:00 hodin. V 1. kole se rozdělí celkem více než 8 mld. Kč, které budou směřovat zejména na investice do zemědělských a potravinářských podniků a na zahájení činnosti mladých zemědělců. Nedílnou součástí 1. kola je podpora inovací a projektů spolupráce.

Úplné znění pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/spszp  (subportál Dotace – Strategický plán SZP 2023–2027 a příslušné intervence) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz  v sekci Strategický plán 2023–2027.

Metodiku ke střetu zájmů najdete ZDE.

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých operací předběžně stanoven následovně (finální částka pro zazávazkování projektů může být upravena podle stavu aktuálního kurzu):

Intervence

Alokace (Kč)

33.73 – Investice do zemědělských podniků

4 856 343 174

34.73 – Investice do zpracování zemědělských produktů

2 380 000 000

49.75 – Zahájení činnosti mladého zemědělce

682 515 040

51.77 – Inovace při zpracování zemědělských produktů

95 200 000

53.77 – Podpora operačních skupin a projektů EIP

267 750 000

Celkem

8 281 808 214