Strategie MAS Hřebeny

Dotace  >  Strategie

Místní akční skupina Hřebeny zpracovávala Strategii komunitně vedeného místního rozvoje, tzv. SCLLD, od října roku 2020. SCLLD mapuje aktuální stav regionu, potřeby a možnosti lidí, obcí, organizací, firem na území MAS Hřebeny. Pro  budoucí rozvoj regionu je tvorba tohoto dokumentu nezbytná a klíčová. SCLLD je základním rozvojovým dokumentem, který stanoví dlouhodobé cíle a základní směry činností, jimiž chce k dosažení těchto cílů přispět. Zároveň SCLLD shrnuje potřeby regionu a naznačuje možné zdroje financování vytyčených priorit.

 

Text KONCEPČNÍ ČÁSTI SCLLD schválené ze strany MMR ČR:

MAS Hřebeny SCLLD 2021+

 

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ připravované strategie – MAS Hřebeny pozvánka projednání SCLLD 2. 6. 2021

MAS Hřebeny zve širokou veřejnost, podnikatele, spolky, neziskové organizace, zkrátka všechny, koho zajímá rozvoj našeho regionu na projednání Strategie komunitního rozvoje MAS Hřebeny 2021-2027-verze před doplněním před projednáním ve středu 2. 6. 2021 od 18h, Společenský sál v Pavilonu ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420. Hlavní části SCLLD obsahují:

  • Základní informace o MAS Hřebeny, vč. popisu místních partnerství a orgánů spolku
  • Popis komunitního projednávání
  • Popis způsobu vyhodnocování SCLLD – monitoring
  • Analytickou část – tj. nejobsáhlejší část, která mapuje stav regionu a ve které je např. vymezení území MAS, obyvatelstvo, technická infrastruktura, doprava, vybavenost obcí, životní prostředí, život v obcích, podnikání nebo cestovní ruch
  • Celkovou SWOT analýzu a souhrnné analytické závěry
  • Návrhovou část – strategické cíle a priority, vymezení hlavních rozvojových potřeb území MAS Hřebeny

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) 2021-2027

Metoda LEADER je iniciativou propojující aktivity rozvíjející venkovskou ekonomiku, jejíž hlavním cílem je intenzivní podpora rozvoje venkova prostřednictvím místních obyvatel. Realizace metody LEADER probíhá prostřednictvím místních akčních skupin (dále jen MAS). MAS je místní partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem působící na vymezeném subregionálním území, pro něž navrhuje a provádí strategii.

Stejně jako v předchozím programovém období 2014-2020 bude i nadále pokračovat podpora metody LEADER jako komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen CLLD). Za koordinaci podpory CLLD v rámci ESI fondů je zodpovědné Ministerstvo pro místní rozvoj.

Dotazníkové šetření

První dotazníkové šetření zacílené na obyvatele regionu MAS Hřebeny a na právnické osoby v něm sídlící probíhalo ve všech obcích na území MAS Hřebeny od listopadu 2020 do ledna 2021. Cílem šetření je sběr informací o názorech respondentů, jejich postojích k současnému stavu a životu v obcích, ve kterých žijí či působí a jejich názorů na to, co by se podle nich mělo změnit a co považují za problémy, které by měly být řešeny.

Ukázka dotazníku pro Tisk (Dotazník MAS Hřebeny – pro občany)

Vyhodnocení dotazníků (Analýza dotazníkového šetření MAS Hřebeny)