Operační program Zaměstnanost+

Výzvy MAS  >  OPZ+

 

V programovém období 2021–2027 bude jediným příjemcem podpory OPZ+ MAS, která bude realizovat projekt. Do tohoto projektu přizve partnery (bez finančního příspěvku nebo s finančním příspěvkem), příp. dodavatele, kteří budou realizovat část přímých aktivit projektu. Jednotlivé aktivity budou spojeny do jednoho klíčového realizačního projektu MAS Hřebeny = Komunitní centrum.

MAS Hřebeny, z. s. zpracoval Akční plán pro OPZ+, ve kterém popisuje potřeby území, definuje cílové skupiny,  plánované aktivity a způsob jejich realizace. Tento Akční plán byl povinnou přílohou Žádosti o podporu pro realizační (klíčový) projekt MAS. Akční plán a projekt byly zpracovány a žádost podána v průběhu roku 2022.

 

Výzva k partnerství MAS v OPZ+ Komunitní aktivity

Termín podání přihlášky: do 15. 6. 2022

MAS Hřebeny, z. s. vyzývá subjekty, působící v území MAS Hřebeny, z.s. k podání přihlášky pro výběr partnerů, kteří mají zájem získat v letech 2023 – 2025 finanční podporu pro svou činnost v oblasti komunitních aktivit OPZ+.

Vybraný partner MAS Hřebeny, z. s. může získat finanční podporu (max. Kč 50.000/ročně) pro tyto volnočasové aktivity:

  • vícedenní tábory nebo soustředění pro děti, mládež a rodiny s dětmi, se kterými celoročně pracuje

nebo

  • uspořádání komunitní kulturní, společenské, sportovní či jiné akce v regionu MAS,

pokud je tato aktivita realizována v souladu s cíli Akčního plánu MAS Hřebeny, z.s a podmínkami související projektové výzvy v rámci OPZ+.

Partnerství pro realizaci projektu je vztah mezi příjemcem podpory z Operačního programu zaměstnanost+ (MAS Hřebeny, z. s.) a veřejnými nebo soukromými subjekty. Partneři se společně s příjemcem podílí na realizaci věcných projektových aktivit. Jediným příjemcem podpory bude MAS, která bude realizovat projekt s pomocí partnerů, příp. dodavatelů, kteří budou realizovat část přímých aktivit projektu. Jednotlivé aktivity budou spojeny do jednoho realizačního projektu MAS.

Rozlišujeme dva typy partnerů:                                             

  1. Partner s finančním příspěvkem – tento typ partnera přijímá prostřednictvím příjemce část podpory z OPZ+ na realizaci věcných projektových aktivit.
  2. Partner bez finančního příspěvku – tento typ partnera se podílí na realizaci věcných aktivit projektu např. formou konzultací, odborné garance apod., ale na své výdaje spojené s realizací projektu nezískává z OPZ+ žádný finanční příspěvek.

Uchazeč o partnerství může podat maximálně 1 přihlášku na každou z výše uvedených aktivit.

Základní předpoklady pro partnera s finančním příspěvkem:

 Právnická osoba, která má sídlo nebo prokazatelně působí na území MAS Hřebeny, z.s.

  1. Osoba samostatně výdělečně činná, která má registrované místo podnikání nebo prokazatelně působí na území MAS Hřebeny, z.s.
  2. Fyzická osoba, která není samostatně výdělečně činná, nemůže být partnerem projektu.
  3. Příspěvkové organizace zřizované organizačními složkami státu mohou být partnerem s finančním příspěvkem pouze v projektech, kde je v pozici žadatele jejich zřizovatel.
  4. Územní samosprávné celky a jimi zřizované organizace mohou být partnery s finančním příspěvkem pouze v projektech, kde vzájemný vztah příjemce a daného partnera umožňuje poskytování prostředků z rozpočtu příjemce do rozpočtu partnera zákon o rozpočtových pravidlech ÚSC (Zákon č. 250/2000 Sb.).
  5. Osoba splňující výše uvedené základní předpoklady musí svou hlavní činnost na území MAS provádět nejméně po dobu 3 let k datu podání přihlášky.

Práva a povinnosti partnera budou v kladném případě výběru zakotveny ve smlouvě o partnerství písemně uzavřené mezi příjemcem a partnerem. Partner bude zavázán k řádnému vyúčtování finanční podpory. V případě nesplnění základních kvalifikačních předpokladů bude uchazeč z výběru vyřazen.

PŘIHLÁŠKA_vyber parteru_komunitni aktivity

 


VÝZVA PRO ZÁJEMCE O ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MAS HŘEBENY V RÁMCI OPZ+

Jednou z podporovaných aktivit v rámci CLLD a oblasti financované přes OPZ+ pro období 2021-2027 jsou

ZAMĚSTNANOSTNÍ PROGRAMY

Jejich hlavním cílem je přispět ke snížení lokální nezaměstnanosti vybraných cílových skupin a takéu umožnit uplatnění kreativních jedinců ve prospěch komunity. MAS Hřebeny v současné době připravuje Akční plán, do kterého v souladu se svým Strategickým plánem zařazuje i tuto oblast, přičemž hlavním záměrem je

Podpora chráněných míst, dílen či tréninkových míst; rekvalifikace a rozvoj pracovních míst

V rámci této oblasti budou do Akčního plánu zařazeny konkrétní projekty, které naplňují tento cíl a jsou v souladu s vymezenou charakteristikou v rámci vypsané Výzva – oblast 5 Zaměstnanostní programy.

MAS Hřebeny proto oslovuje všechny zájemce, kteří by chtěli svůj projektový záměr v této oblasti konzultovat a následně jej zařadit do Akčního plánu MAS s předpokladem financování ze zdrojů OPZ+, aby svůj stručný projektový návrh (max. 1 strana A4) zaslali se svými kontaktními údaji na adresu mashrebeny@mashrebeny.cz, a to nejpozději do 31.1.2022. V měsíci únoru Vás budeme kontaktovat, společně posoudíme Váš záměr a dle možností zařadíme do Akčního plánu MAS Hřebeny.